Samenkomen in de Opperkamer
Contact

Voor vragen, informatie en ervaringen nodigen wij u uit ons te e-mailen.

info@samenkomenindeopperkamer.nl

8 Maart 1954

Welkom, mijn goede vrienden, in de opperkamer, die voor ons allen een grotere betekenis heeft gekregen dan tevoren reeds het geval is geweest.

Wij heten U welkom. U de”geziene” gasten en de “ongeziene” vrienden, die met ons samengekomen zijn om dit uur gezamenlijk te beleven en de lessen, die wij ontvangen mogen, gezamenlijk in ontvangst te nemen.

Wij hopen, dat Gij samengekomen zijt – een ieder van U – met ons met het verlangen te dienen. Dat is de enige basis waarop wij samenkomen. Wij hebben daarin een band, die ons verbindt. Wij spraken hierover in het verleden.

Wij hebben in de afgelopen periode, dat wij elkander minder vaak in deze opperkamer ontmoet hebben, toch het bewustzijn gehad, dat die band van eenheid – die harmonie, die uitgegroeid is tot éénheidsbesef in ons hart en in ons leven – inderdaad daadwerkelijk kracht bezit. Wij hebben de verbondenheid met elkander gevoeld, Gij en wij. Gij in de geziene – de aards gebonden sfeer en wij – die uw onbekende en ongeziene vrienden zijn – wij hebben de liefde die wij U mogen toedragen als onbekende entiteiten, beantwoord gevoeld. Wij danken U hiervoor. Wij danken U, dat wij in het verleden en thans ook opnieuw nu het besef ontvangen hebben dat wij éénheid kennen in de liefde tot Christus; tot den Vader en tot den Zoon, Die in ons is. Daarin zijn wij één geworden – onbekende vrienden die wij waren. Het is voor U, aardse mensen in uw wereldse sfeer, dikwijls makkelijker om die eenheid met elkander te beleven, omdat Gij de belemmeringen van het stoffelijk kleed nog zo pijnlijk voelt. Maar wanneer wij tot U komen – en wij noemden U generlei naam en wij stelden ons niet aan U bekend – en wij worden ontvangen en toegelaten in de binnenkamer van Uw hart, dan hebben wij daarvoor de grootste dank te betuigen aan Hem. Die ons schiep in Zijn beeld als broeders en zusters.

Wij willen vanavond deze woorden tot U richten vóór wij, zoals gebruikelijk geworden is, onze toespraak tot U mogen houden. Wij willen gaarne dat de basis waarop wij samenkomen scherp omlijnd en duidelijk gesteld wordt en wij noemden het U reeds: Wij komen samen, verbonden in de eenheid der liefde, met het doel: “het dienen van elkander” en daarin het grotere geheel, dat ons als een grote last op het hart gebonden is. Want ja mijn vrienden, het gaat niet om ons, ook evenmin om U. Wij zijn schakels in een keten, opdat die kan dragen de grote last die er aan toevertrouwd moet worden, n.l.: Dat wij allen, zoals wij hier bijeen zijn, onze taak kunnen vervullen als wegbereiders voor Hem, Die komende is! Onhoudt dit!
Het is een groot woord dat wij uitgesproken hebben en het heeft een nog grotere betekenis, dan gij thans met Uw verstandelijke vermogens bevatten kunt. Wij kunnen dat evenmin als Gij. Wij hebben de komst horen aankondigen in hogere en andere sfeer, dan die waarin Gij verkeert. Die komst wordt verwacht met blijdschap. De voorbereidingen voor dit grotere gebeuren wat thans op komst is, werden daar eeuwen en eeuwen terug getroffen. Gij hebt daarbij een taak te vervullen. Gij hebt daarbij Uw rol te spelen. Gij hebt wellicht het schakeltje te zijn in de keten – de sterke keten – waarlangs dit grote gebeuren afdalen kan tot in het diepste van het heelal: Totdat allen vervuld zullen worden van de Heerlijkheid Gods en het “geheel” op zal gaan in de voleinding van het plan van den Vader.

Wij hebben vanavond met U te spreken over het onderwerp: “Het leven vanuit het middelpunt.” Daarover wilden wij vanavond gaarne enkele woorden met U spreken: Gij hebt allen in Uw wereld de voorstelling ontvangen en kennis genomen van woorden en spreekwijzen die duiden op het begrip, wat onder de mensen heerst, dat leven is: een in beweging zijn, een draaiende beweging. Men spreekt van een “omwenteling van gebeurtenissen”, men spreekt zelfs van het “rad” van fortuin, men spreekt in woorden, waaraan de betekenis van die draaiende beweging – waarmede ook wij “leven” aanduiden – ten grondslag ligt.

Inderdaad vrienden, dit is een voorstellingswijze, die zich aanpast bij de waarnemingen in hogere sferen dan de Uwe. Het is alsof die waarnemingsmogelijkheden onzerzijds doorgegeven werden aan de geopende geestelijke ontvangers in Uw aardse sfeer, opdat bij U een beter begrip omtrent de ware vorm en aard van wat men de levensbeweging noemt, mogelijk zou wezen. Houd dit beeld even vast. Stel U voor, dat leven is het draaien om een spil of om een as. Iets dergelijks kunt Ge U gemakkelijk voorstellen. Het behoeft geen wetenschappelijke scholing om U een dergelijke gedachte voor ogen te houden.

Welnu, Gij zijt in onze ogen – ieder van U persoonlijk en ook Gij allen als groep en kring hier bijeen – een dergelijke draaiende massa, die zich beweegt, of althans bewegen moet, om een middelpunt.

Het hele leven van de mens in de aardse sfeer – maar evenzeer in de hogere sfeer – gaat er om dat er ordening komt (zoals bestemd is door het plan van den Schepper) in de beweging van zijn leven, van zijn “Zijn.” Het gaat er om, dat de draaiende beweging van Uw bestaan regelmatig verlopen gaat, om het juiste middelpunt.

Ja, mijn vrienden, zo is het inderdaad. Alle ordening in het bestaan der wereldse, aards gebonden mensen is een poging om deze beweging (die een geestelijke vorm heeft – onthoud dit a.u.b.) te doen verlopen volgens het plan van den Schepper. Daarbij wordt het juiste middelpunt gesteld en gaat de omringende beweging vanuit dat middelpunt geschieden. Zo zien wij U. Zo zien wij elkander in de andere sfeer, waarmede Gij vertrouwd en bekend begint te geraken. Zo zijt Gij individueel – en zo zijt Gij als groep bestemd Uw levensbeweging te voleinden.

 Wij stellen U vanavond deze vraag: “Wat is het middelpunt van Uw “zijn”, van Uw bestaan?” Dat is de belangrijkste vraag, die wij U hier ooit gesteld hebben, want het antwoord daarop bestemt Uw beweging als levend wezen. Wanneer Gij leeft vanuit het juiste middelpunt, dan wordt de beweging van Uw leven geordend overeenkomstig het plan van Uw Maker, van den Schepper van het heelal.

Wanneer Gij als individuele persoonlijkheid een beweging maakt, die uit gaat van het juiste middelpunt, dan vindt rangschikking plaats in alle geledingen van Uw zijn. Dan vervult Gij als individu de juiste plaats. Dan zijt Gij de juiste schakel in de keten, die gevormd wordt door U allen als groep. Wij spreken hier niet alleen tot U, de zichtbare aardse wezens, maar ook tot de ongeziene vrienden, die mede met U aanzitten, die naast en tussen U gezeten zijn en die hier eveneens gekomen zijn omdat zij verbonden werden met U tot het vormen van deze keten, van deze groep, van dit centrum, van waaruit uitstralen moet, omdat het centrum gericht is en leeft vanuit het juiste middelpunt: Een kracht die anderen mede in die beweging betrekken gaat. Gij kent toch de natuurkundige wet van de middelpuntvliedende kracht. Gij weet toch hoe het gaat wanneer het juiste middelpunt gekozen is en deze draaiende beweging, deze kolk a.h.w. onstaat, hoe die in kracht toeneemt en hoe daardoor rangschikking plaats vindt van de materie waarin de draaiende beweging opgewekt wordt. Welnu, zó is het leven voor onze ogen, zo is het leven ook begrepen door de zieners en de wijzen in de aardse sfeer, zo heeft men kunnen komen tot het gebruik van woorden en woordspelingen die duiden op de draaibare beweging van raderen en van wielen zoals wij U die genoemd hebben en zoals U die kent in alle talen der aarde.

Mijn vrienden, wij herhalen onze vraag aan U: “Wat is het middelpunt van de beweging van Uw ‘zijn’?” Dat is de vraag die Gij ieder voor U U persoonlijk stellen moet en Gij gaat dit ook doen.

Wij willen U omtrent het beeld van deze beweging nog gaarne nader iets vertellen. Wanneer er een beweging is, die niet uitgaat van het middelpunt, dan wordt de chaos a.h.w. vergroot. Wanneer er een beweging zonder middelpunt is, dan heeft de beweging géén doel voor het “zijn” van de mens. Wanneer Ge weifelt van het ene punt naar het andere en van daaruit de beweging van Uw leven laat plaats vinden, dan hebt Gij de kans op tegenstrijdige bewegingen, die tot stilstand zouden kunnen aanleiding geven.

Bedenkt U eens zelf alle mogelijkheden die er zijn, wanneer Gij U voorstelt een vat, bevattende vloeistof, waarin ontwikkeling van beweging is opgewekt. Bedenkt het U hoe het zou zijn, wanneer die beweging ongecontroleerd vanuit verschillende punten plaatsvond; hoe er tegenstrijdige stromingen zouden ontstaan, welk effect dat zou hebben op de inhoud van dat vat.

Welnu, zo is het met de levenskolk die Gij zijt. Ja, mijn vrienden, het gaat erom voor ons, dat wij het juiste middelpunt voor de beweging van ons leven vinden en daarop gericht worden en gericht blijven. Dat van daaruit de kracht ontwikkeld wordt die ons bestaan beweging geeft. Wanneer dat zo is, dan vindt er scheiding plaats in ons en dat moet ook juist. Wanneer dat zo is, dan zal door de kracht die vanuit het middelpunt onstaat in de draaiende kolk van ons leven, datgene wat niet met het middelpunt verbonden is, losgeslagen worden en naar de buitenkant gedreven worden. Zo gaat het vrienden.

Wij hebben U in het verleden gesproken over een dergelijk proces dat nodig is voor een ieder van ons. Wij hebben het toen in andere woorden gesteld. Wij stellen U thans de voorstelling voor ogen zoals die gezien wordt door onze ogen, door de ogen ook van vele der vrienden die hier als ongeziene gasten met U aanwezig zijn. En zij kennen die draaiende beweging en zij kennen de onbestemde beweging van eigener ogen aanschouwing.

Nu gaat het erom: wat is het middelpunt? Hebben wij voor ogen wat het juiste middelpunt moet zijn?

Wij hebben met U gesproken in de afgelopen periode over vele onderwerpen, die geleid hebben tot de samenkomst die wij hedenavond met U mogen hebben. Wij hebben met U gesproken over onderwerpen van groot belang in onze wereld en in de Uwe. De voorstellingswijze is toen iets anders geweest dan thans, maar in feite komt het toch precies weer op hetzelfde neer. Het gaat erom dat Gij zelf de juiste bestemming kiest voor Uw bestaan, voor de levensbeweging die in U is.

Wij hebben U vroeger reeds gesproken dat Uw keuze en Uw doen en de beweging van Uw leven van belang zijn voor Uzelf, maar dat dit minder geldt. Doch dat groter telt en tellen moet, dat Gij zijt gekozen tot het vervullen van een plaats in een groep, van waaruit door gezamenlijke inspanning, door gezamenlijk gericht zijn op hetzelfde doel, een grotere levensbeweging opgewekt wordt, doordat Gij en wij samenkomen en wanneer wij gericht zijn op hetzelfde doel, dan kunnen wij van hieruit, van deze plaats, als we het zo mogen zeggen, een beweging ontketenen die door zijn snelheid en kracht vele krachten met zich meesleuren zal. Een grotere beweging ten goede. Dat willen wij.

Het gaat erom, dat wij, die in éénheid, in harmonie, in volkomen liefde bijéén trachten te komen, ons gericht houden op het éne en zelfde middelpunt en van daaruit richting laten geven aan de beweging van ons individueel en persoonlijk én aan ons als gemeenschap, als groep, zo Ge wilt.

Dat is een punt waarover Gij veel nadenken moet mijn vrienden.

Het is niet voldoende te zeggen: Ja, wij willen bijeenkomen op die basis zoals geschilderd, en wij willen de lering ons gegeven in ontvangst nemen en daarnaar trachten te handelen. Er is meer. Het is een gemeenschappelijk kiezen en bepalen van het middelpunt van de kring, van de groep, die wij samen zijn.

Wanneer wij samenkomen, en het gaat er om dat Gij schone en goede woorden wilt aanhoren en in ontvangst nemen en daarop gericht zijt en daarnaar wilt handelen, dan is dat een keuze van middelpunt, inderdaad. Van daaruit ontstaat dan de beweging, de kolk van het groepsleven, om het zo te zeggen. Wanneer wij samenkomen in liefde en wij betrachten liefde, ieder van ons individueel, wij plaatsen de liefde in het middelpunt van ons zijn, en wij laten van daaruit de kracht, de kolkende beweging zich ontwikkelen, welk een machtige stroom en sleurende kracht zal die liefde hebben, die zo ontwikkeld in beweging gezet wordt.

Mijn vrienden, wanneer wij samenkomen en wij willen luisteren naar woorden die van de ongeziene wereld tot ons komen, en wij beschouwen dit gebeuren als een phenomeen, dan hebben wij geen middelpunt, dan is er geen ontwikkeling van kracht. Wanneer wij komen sceptisch of wetenschappelijk van aanleg en het wetenschappelijke standpunt in het midden plaatsen van ons samenkomen, dan ontwikelen wij in deze groep, in deze kring van mensen uit de geziene- en de ongeziene wereld, weinig wat van waarde blijft door de eeuwen heen. Laten wij dat aan de scholen van andere wijsheid over. Wij gevoelen daar de behoefte niet aan.

Maar wij kwamen tot U in het verleden en thans, in de naam van Christus. Wij kunnen in geen andere naam tot U komen. Wij zijn verbonden met elkander in die naam en in de wetenschap dat Hij is en leeft en werkt in ons en door ons.

Mijn vrienden, vanavond opnieuw plaatsen wij den Christus in het middelpunt van ons eigen leven en zijn. En doet Gij hetzelfde, en plaatsen wij Hem in het centrum van het leven van deze groep, en bidden wij dat de beweging van onze gebundelde krachten vanuit dat middelpunt geordend moge zijn, opdat wij ontwikkelen de grote kracht, die is – de verbondenheid met Hem. Een kracht die een aantrekking zal hebben tot ver buiten de zichtbare grenzen van onze groep. Een kracht die meesleuren zal al datgene wat opgenomen moét worden in de wedergeboorte van Christus, de wederkomst van Hem onder ons mensenkinderen.

Goede vrienden, wanneer wij het juiste middelpunt kiezen van ons leven en er een geordende beweging onstaat in de kolk van ons bestaan dan vlieden van dat middelpunt de invloeden, eigenschappen en krachten die daarmede strijdig of niet in harmonie zijn. Wanneer wij het juiste middelpunt gekozen hebben, dan heeft de beweging van ons eigen zijn een reinigende invloed op onszelf. Wanneer wij het juiste middelpunt – en er is maar één mogelijkheid voor ons als groep – gekozen hebben voor de kring die wij hier samen vormen, dan zal door de ontwikkelende beweging van ons groepsverband een reinigende invloed ondervonden moeten worden door ons, die vormen de schakels in die keten.

Wees daarop voorbereid. Dat is een prijs, zo Ge wilt, die betaald moet worden, maar weet dan dat wij deel hebben aan de voleinding van het plan God’s, doordat wij, levende uit het middelpunt dat Hij gesteld heeft, Zijn kracht laat overheersen. Dat wij overschaduwd zullen worden door het grotere zelf, dat Hij voor ons bestemd heeft.

God zegene U,

Amen